Backups remots NFS proxmox a Qnap

Primer cal tenir accessible un servei NFS, en el meu cas l’habilito al QNAP que tinc de backups.

Llavors en el Proxmox que tinc en una altre ubicació, però que té accés a la ip del QNAP de casa meva, li afegeixo el disc NFS

Ja per últim tansols falta programar els backups que volguem al Proxmox perquè ens els faci dels CT que vulguis al disc remot NFS.

Salut !!

Share

Ubiquiti aC disable wpa2

A partir de les versions 8.5.11 no es pot desabilitar (per defecte ve amb 0000:0000) desde l’interficie web de la ràdio, per tal de poder-lo treure tens un parell d’opcions:

1 – baixar un backup, i editar la línea: aaa.status=enabled posant disable, guardar i pujar…

2 – entrar per ssh i editar /tmp/system.cfg la linea: aaa.status=enabled posant disable i guardar

ATENCIO: He trobat versions de firm que la línia en questio es: wpasupplicant.device.1.status=enabled (cal posar-la en disabled)

Salut !!

Share

Ubuntu en Macbook air, webcam

(Nota: cal tenir instal.lat curlsudo apt install curl.)

1) Clona, the bcwc_pcie driver desde https://github.com/patjak/bcwc_pcie.git

$ cd /usr/local/src
$ sudo git clone https://github.com/patjak/bcwc_pcie.git
Cloning into 'bcwc_pcie'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 1057 (delta 2), reused 4 (delta 0), pack-reused 1049
Receiving objects: 100% (1057/1057), 352.48 KiB | 537.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (709/709), done.

2) Clona the facetimehd-firmware desde https://github.com/patjak/facetimehd-firmware into the bcwc_pcie folder

$ cd /usr/local/src/bcwc_pcie
$ sudo git clone https://github.com/patjak/facetimehd-firmware
Cloning into 'facetimehd-firmware'...
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 886 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 885
Receiving objects: 100% (886/886), 290.76 KiB | 294.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (585/585), done.

3) Crea i instal.la facetimehd-firmware

$ cd /usr/local/src/bcwc_pcie/facetimehd-firmware
$ sudo make

Checking dependencies for driver download...
/usr/bin/curl
/usr/bin/xzcat
/bin/cpio

Downloading the driver, please wait...


Found matching hash from OS X, El Capitan 10.11.5
==> Extracting firmware...
 --> Decompressing the firmware using gzip...
 --> Deleting temporary files...
 --> Extracted firmware version 1.43.0

$ sudo make install
Copying firmware into '//lib/firmware/facetimehd'

4) Make and install the bcwc_pcie driver

$ cd /usr/local/src/bcwc_pcie
$ sudo make
make -C /lib/modules/5.0.0-23-generic/build M=/usr/local/src/bcwc_pcie modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.0.0-23-generic'
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_ddr.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_hw.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_drv.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_ringbuf.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_isp.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_v4l2.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_buffer.o
 CC [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/fthd_debugfs.o
 LD [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/facetimehd.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC   /usr/local/src/bcwc_pcie/facetimehd.mod.o
 LD [M] /usr/local/src/bcwc_pcie/facetimehd.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.0.0-23-generic'

$ sudo make install
make -C /lib/modules/5.0.0-23-generic/build M=/usr/local/src/bcwc_pcie modules_install
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.0.0-23-generic'
 INSTALL /usr/local/src/bcwc_pcie/facetimehd.ko
At main.c:160:
- SSL error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: ../crypto/bio/bss_file.c:72
- SSL error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: ../crypto/bio/bss_file.c:79
sign-file: certs/signing_key.pem: No such file or directory
 DEPMOD 5.0.0-23-generic
Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.0.0-23-generic'

5) Habilita els drivers

$ sudo depmod
$ sudo modprobe -r bdc_pci
$ sudo modprobe facetimehd
$ sudo apt install cheese

**6) Per assegurar que facetimehd arranqui al reiniciar afegeix linea a
/etc/modules executant la comanda
sudo echo facetimehd >> /etc/modules

Share

Proxmox update non subscription package

Perquè no ens surti el molest rètol del proxmox sense subscripció

sed -i.bak "s/data.status !== 'Active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service

# cd /etc/apt/sources.list.d/

# cp pve-enterprise.list pve-no-subscription.list

# rm pve-enterprise.list

# nano pve-no-subscription.list

Canviar la configuració:

de – deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-exnterprise

a – deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

Guardar i ja estaria apunt….

Ja tansols quedaria actualitzar com sempre

 • # apt update
 • # apt dist-upgrade

Share