Instal.lar Zoneminder a Ubuntu 10.10

Zoneminder, es actualment un dels millors “softwares” lliures per poder monitorar camares de vigilància amb multiples configuracions.

L’acabo d’instal·lar a un dels meus servidors per poder deixar gravant les imatges de seguretat de vàries càmeres que tinc dins la xarxa guifi.net.

Us deixo pas a pas la forma de fer-ho mitjançant un script que he trobat per la xarxa….

Instal.l ar zoneminder:
Entrar a la consola amb mode root:

sudo su

Crear el Pada script:

nano pada.sh

Ara pots fer un copia i enganxa del següent dins el fitxer:

#!/bin/sh
# ZoneMinder 1.24.2 installation script
#
# Copyright (C) 2010 Chris “Pada” Kistner
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.

echo “— Checking for root privileges…”
if [ “`whoami`” != “root” ]; then
echo Error: This script requires root access
exit 1
fi

echo “— Installing extra codecs, which includes x264 support…”
apt-get -y install libavcodec-extra-52 libavformat-extra-52 libswscale-extra-0 libavfilter-extra-1

echo “— Installing ZoneMinder…”
apt-get -y install zoneminder

echo “— Adding ZoneMinder to Apache2…”
ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/sites-enabled/zoneminder.conf
service apache2 restart

echo “— Adding alias for zoneminder service and fixing ZoneMinder startup…”
ln -s /etc/init.d/zoneminder /etc/init.d/zm
update-rc.d -f zoneminder remove
update-rc.d -f zm remove
update-rc.d zm defaults 92
service zm restart

echo “— Correcting SHM to 90% of memory…”
apt-get -y install coreutils bc
page_size=$(getconf PAGE_SIZE)
mem_bytes=$(awk ‘/MemTotal:/ { printf “%0.f”,$2 * 1024}’ /proc/meminfo)
mb=1048576
mem_bytes_mb=$(expr $mem_bytes / $mb)
shmmax=$(echo “$mem_bytes * 0.90” | bc | cut -f 1 -d ‘.’)
shmmax_mb=$(expr $shmmax / $mb)
shmall=$(expr $mem_bytes / $page_size)
shmmax_cur=$(sysctl -n kernel.shmmax)
shmmax_cur_mb=$(expr $shmmax_cur / $mb)
shmall_cur=$(sysctl -n kernel.shmall)
echo “– Total memory = $mem_bytes B = $mem_bytes_mb MB”
echo “– Page size = $page_size B”
echo “– Current kernel.shmmax = $shmmax_cur B = $shmmax_cur_mb MB”
echo “– Current kernel.shmall = $shmall_cur pages”
if [ “$shmmax” -eq “$shmmax_cur” ] && [ “$shmall” -eq “$shmall_cur” ]; then
echo “– Recommended shm values already set”
else
echo “– Recommended: kernel.shmmax = $shmmax B = $shmmax_mb MB”
echo “– Recommended: kernel.shmmall = $shmall pages”
file=/etc/sysctl.conf
if [ “`grep “^kernel\.shmmax” $file -c`” != “0” ]; then
echo “– Replacing: kernel.shmmax in $file”
sed “s/^kernel\.shmmax.*$/kernel.shmmax=$shmmax/g” -i $file
else
echo “– Adding: kernel.shmmax to $file”
echo kernel.shmmax=$shmmax >> $file
fi
if [ “`grep “^kernel\.shmall” /etc/sysctl.conf -c`” != “0” ]; then
echo “– Replacing: kernel.shmall in $file”
sed “s/^kernel\.shmall.*$/kernel.shmall=$shmall/g” -i $file
else
echo “– Adding: kernel.shmall to $file”
echo kernel.shmall=$shmall >> $file
fi
echo “– Using: new sysctl values”
sysctl -p
fi

# Done
echo “— Done.”

Fet el pada.sh ara cal donar permisos d’execució:

chmod 744 pada.sh

L’instal.lem executant script

./pada.sh

Afegim www-data user:

adduser www-data video

Rebootem:

reboot

Ja el tenim, ara el podem obrir amb firefox per exemple:

ttp://localhost/zm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *